Affärsutveckling

Utveckla ditt företag med affärsmodeller

Behöver du en unik affärsmodell som är anpassad för just ditt företag? Min specialitet inom affärsutveckling är att tillsammans med mina kunder ta fram bland annat affärsmodeller, intäktsstrategier (Revenue Management) och identifiering av vilka verksamheter inom företaget som ger den största kundnyttan.

Mina intermodala affärsmodeller ger såväl samhälls- och makroekonomiska som affärsmässiga effekter. Du får de hetaste etableringsspekulanterna att jobba vidare med.

Resultatet av en väl genomförd affärsmodell är

  • ökade intermodala, klimatsmarta transporter som medger ekonomisk tillväxt
  • bättre logistisk organisation i regionerna
  • ett antal etableringar av s.k. ”splitpoints”, sublager och företag inom tredjepartslogistik.

Så här går det till

Vi etablerar ett utgångsläge

Vi börjar med att tillsammans se över hur det ser ut i företaget i dagsläget. Det är viktigt att vi är överens om vad som är företagets utgångsläge och vilka förutsättningar som finns.

Jag tar fram en anpassad affärsmodell

Jag börjar arbetet med att utarbeta strategier, detaljmål och aktiviteter. Jag tar tillvara på tidigare framgångsfaktorer och företagets upparbetade kompetens. Kompetensen inom företaget är lika viktig som själva affärsplattformen. Därför arbetar jag även med att identifiera företagets nyckelpersoner och bygga en kompetensplattform.

Modellen är klar och redo att användas

Resultatet av uppdraget blir en intermodal affärsmodell som ger strategerna ett varumärke som skapar köplojalitet, eller om det handlar om regionutveckling – ett logistiskt regionalt varumärke och en djup affärsmässig information för dig att arbeta vidare med i din affärsutveckling. När affärsmodellen är färdig, förankrad och dokumenterad i en affärsplan, verksamhetsplan, masterplan eller liknande ska den börja användas i praktiken. Jag medverkar i den första affären med den nya eller uppdaterade affärsplattformen för att se att den fungerar, men sedan är detta något som du och dina kollegor gör själva, eventuellt med mig som bollplank.

Jag arbetar inte med färdiga lösningar. Lösningar utformas i processform först när vi har identifierat nuläget/problemet och målbilden/möjligheten.


Affärsmodeller i tidiga skeden – För diskussioner med investerare och riskkapitalister.

Affärsmodeller i mogna skeden – När kärnverksamhetens intjäningsförmåga måste förbättras (till exempel genom ökad branschglidning eller transformation).

Affärsmodeller i det interna arbetet – Exempelvis till strategiarbetet, inför budgetarbetet.

Affärs- och samarbetsmodeller inom och mellan regioner – Exempelvis vid kommersialisering av infrastruktur.


Branschglidning eller transformation är ledord i dagens affärsutveckling. Numera är det dagens serieentreprenörer som tillämpar metoden i sin affärsutveckling. De erbjuder produkter som kärnkunderna efterfrågar oavsett inom vilken bransch dessa produkter finns.

Ett klassiskt exempel är bensinstationer. När man slutat tjäna pengar på kärnverksamheten som drar många kunder säljer man det som efterfrågas: Livsmedel, varmkorv och liknande. Samma sak gäller handelsträdgårdar som säljer möbler och flygbolag som tjänar mer på ombordförsäljning än på flygbiljetter.

Mina erfarenheter av många branscher gör mig till pionjär inom genren affärsutveckling genom branschglidning.